KẾ HOẠCH VẬN ĐỘNG, TÀI TRỢ- KẾ HOẠCH CÁC KHOẢN THU-CHI ĐẦU NĂM HỌC 2021-2022