Kiểm tra dự giờ đột xuất giáo viên là việc làm thường xuyên trong mỗi nhà trường. Qua dự giờ đột xuất giáo viên để biết được các hoạt động chăm sóc giảng dạy của giáo viên có được làm thường xuyên hay không từ đó đề ra những giải pháp uốn nắn những giáo viên chưa làm tốt và động viên khen thưởng kịp thời những giáo viên có trách nhiệm trong việc công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Kiểm tra dự giờ đột xuất giáo viên là việc làm thường xuyên trong mỗi nhà trường. Qua dự giờ đột xuất giáo viên để biết được các hoạt động chăm sóc giảng dạy của giáo viên có được làm thường xuyên hay không từ đó đề ra những giải pháp uốn nắn những giáo viên chưa làm tốt và động viên khen thưởng kịp thời những giáo viên có trách nhiệm trong việc công tác chăm sóc giáo dục trẻ.

Dưới đây là một số giờ dạy mà BGH đi dự giờ đột xuất giáo viên: