Ban Giám hiệu

 • Nguyên Thị Mai Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0969492387
  • Email:
   maihuongvanlang79@gmail.com
 • Nguyễn Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0966759966
  • Email:
   thuhang168@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0964922937
  • Email:
   lehaanh78@gmail.com